Tổng hợp 21+ cách làm báo cáo doanh thu chi phí mới nhất

Chia sẻ bài viết cách làm báo cáo doanh thu chi phí với nội dung hay nhất.

Hướng dẫn: Tạo File Excel Quản Lý Doanh Thu – Chi Phí – Lợi Nhuận đơn giản dễ làm

Hướng dẫn: Tạo File Excel Quản Lý Doanh Thu – Chi Phí – Lợi Nhuận đơn giản dễ làm
Hướng dẫn: Tạo File Excel Quản Lý Doanh Thu – Chi Phí – Lợi Nhuận đơn giản dễ làm

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200 [1]

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm báo cáo. Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt động của doanh nghiệp (sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong năm báo cáo. Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán thực hiện trong năm báo cáo của doanh nghiệp trước khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác phát sinh trong kỳ báo cáo.

– Khi lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa doanh nghiệp và đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp phải loại trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ. – Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có Tài khoản 8211 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trên sổ kế toán chi tiết TK 8211, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo,

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200
Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200

Cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu B02-DNN [2]

Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm báo cáo, Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cộng (+) Doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) Chi phí tài chính, chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong năm báo cáo.

Cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu B02-DNN
Cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu B02-DNN

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [3]

– Khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa doanh nghiệp và các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, các khoản doanh thu, chi phí, lãi, lỗ được coi là chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải được loại trừ. Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt động của doanh nghiệp (sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong năm báo cáo. Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm báo cáo.

Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cộng (+) Doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo. Báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh một số chỉ tiêu chủ yếu là Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận của một Doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo được mô tả như hình dưới đây:

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Hướng Dẫn Cách Lập Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh [4]

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm 3 phần đó là doanh thu, lợi nhuận và chi phí.

Hướng Dẫn Cách Lập Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
Hướng Dẫn Cách Lập Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mới nhất? Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh? [5]

Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác đã trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại) trong kỳ báo cáo, làm căn cứ tính kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mới nhất? Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mới nhất? Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?

12 Cách Làm Báo Cáo Doanh Thu Bán Hàng Mới 04 [6]

Bạn đang tìm hiểu về cách làm báo cáo doanh thu bán hàng.

12 Cách Làm Báo Cáo Doanh Thu Bán Hàng Mới 04
12 Cách Làm Báo Cáo Doanh Thu Bán Hàng Mới 04

Tổng Hợp Mẫu File Excel Quản Lý Bán Hàng Đơn Giản, Chính Xác [7]

Một mục tiêu khác khi sử dụng báo cáo bán hàng bằng mẫu file Excel quản lý bán hàng là thống kê doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

Tổng Hợp Mẫu File Excel Quản Lý Bán Hàng Đơn Giản, Chính Xác
Tổng Hợp Mẫu File Excel Quản Lý Bán Hàng Đơn Giản, Chính Xác

Bảng Báo cáo kết quả kinh doanh và những nội dung cần lưu ý [8]

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh là một tài liệu báo cáo tạo lập định kỳ với mục đích tổng hợp số liệu kế toán xung quanh các chỉ tiêu về Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận.

Bảng Báo cáo kết quả kinh doanh và những nội dung cần lưu ý
Bảng Báo cáo kết quả kinh doanh và những nội dung cần lưu ý

Cách lập Báo cáo kết quả kinh doanh trên Excel [9]

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng phát sinh bên Có TK 821”Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán chi tiết TK 821, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 821 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo, (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán chi tiết TK 821.

Cách lập Báo cáo kết quả kinh doanh trên Excel
Cách lập Báo cáo kết quả kinh doanh trên Excel

Tải miễn phí file excel báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [10]

Một bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cần có đủ: Doanh thu, giá vốn hàng bán, lợi nhuận, chi phí

Tải miễn phí file excel báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Tải miễn phí file excel báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tác dụng và hạn chế báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [11]

Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính phản ánh thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán trong một kỳ kế toán cụ thể.

Tác dụng và hạn chế báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Tác dụng và hạn chế báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh là gì? [12]

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một Báo cáo tài chính được lập định kỳ nhằm mục đích tổng hợp số liệu kế toán, phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu về Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận.

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh là gì?
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200 [13]

Với những doanh nghiệp nhỏ, giám đốc thường hay chỉ quan tâm nhiều đến Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vì nó thể hiện được doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp.

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200
Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Phân tích báo cáo doanh thu để quản trị doanh nghiệp hiệu quả [14]

Báo cáo xác định số lượng doanh thu được tạo ra và chi phí phát sinh trong kỳ báo cáo, cũng như bất kỳ kết quả lãi hoặc lỗ ròng nào.

Phân tích báo cáo doanh thu để quản trị doanh nghiệp hiệu quả
Phân tích báo cáo doanh thu để quản trị doanh nghiệp hiệu quả

[Mới] Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế chi tiết và đầy đủ – Hóa Đơn Điện Tử MISA [15]

Bài viết dưới đây của MISA MeInvoice gửi đến bạn đọc sẽ hướng dẫn cách làm báo cáo thuế một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

[Mới] Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế chi tiết và đầy đủ - Hóa Đơn Điện Tử MISA
[Mới] Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế chi tiết và đầy đủ – Hóa Đơn Điện Tử MISA

Báo cáo kết quả kinh doanh – đọc hiểu và phân tích các chỉ số tài chính cơ bản. [16]

Nhìn chung, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tập chung vào mô tả ba mục: Doanh thu, chi phí, lãi và lỗ của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả kinh doanh - đọc hiểu và phân tích các chỉ số tài chính cơ bản.
Báo cáo kết quả kinh doanh – đọc hiểu và phân tích các chỉ số tài chính cơ bản.

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng trên excel – Tải Free (Mr. Trường [17]

Đây là một dạng báo cáo doanh thu rất hay và có thể làm được một cách dễ dàng khi dùng Pivot table.

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng trên excel – Tải Free (Mr. Trường
Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng trên excel – Tải Free (Mr. Trường

Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính trong doanh nghiệp [18]

Vậy hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về cách làm báo cáo tài chính trong doanh nghiêp qua bài viết phía dưới đây.

Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

9 Bước Đọc và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính [Có VD + Excel] [19]

Báo cáo KQKD là báo cáo tổng kết doanh thu, chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo (quý hoặc năm tài chính).

9 Bước Đọc và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính [Có VD + Excel]
9 Bước Đọc và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính [Có VD + Excel]

Những điểm cần lưu ý khi làm báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel [20]

Cách lập báo cáo doanh thu hàng ngày chắc chắn là chỉ mình kế toán công ty làm.

Những điểm cần lưu ý khi làm báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel
Những điểm cần lưu ý khi làm báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh và cách đọc đơn giản hiệu quả [21]

|17||LN sau thuế thu nhập DN||60||Phản ánh tổng số LN thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt động (sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong kỳ báo cáo.| Báo cáo này giúp nhà quản trị nắm bắt được kết quả kinh doanh (lãi/ lỗ) trong kỳ báo cáo, có thể nhìn nhận được thực trạng doanh thu (DT), chi phí của doanh nghiệp, đồng thời dự báo được xu hướng tương lai để đưa ra những điều chỉnh hợp lý và kịp thời. Sau đó đến chỉ tiêu Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) để xem trong kỳ DN phát sinh bao nhiêu tiền thuế phải nộp trong trường hợp Giám đốc/Chủ doanh nghiệp đang xem Báo cáo kết quả hoạt động của công ty cuối năm TC.

Sau khi đã xác định được số liệu kết quả kinh doanh của từng hoạt động và có đánh giá sơ bộ, khái quát ban đầu, nhà quản trị kết hợp với các Báo cáo tổng hợp phân tích chuyên sâu, chi tiết hơn về doanh thu, từng loại chi phí hoạt động; kết hợp việc phân tích các chỉ tiêu hiệu quả (kế hoạch – thực hiện), tỷ trọng các loại chi phí so với doanh thu, sự biến động của chi phí, doanh thu theo chiều thời gian (so sánh năm nay với năm trước, kỳ này với kỳ trước)… nhà quản trị sẽ nắm bắt được tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp và có những quyết định quản trị kịp thời, đúng đắn. Bước 3: Phân tích các chỉ tiêu, đọc Báo cáo kết quả kinh doanh cùng với Bảng tổng hợp phân tích doanh thu, chi phí và các Báo cáo khác.

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh và cách đọc đơn giản hiệu quả
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh và cách đọc đơn giản hiệu quả

Nguồn bài viết tham khảo

 1. https://ketoanthienung.net/cach-lap-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-tren-excel.htm
 2. https://ketoanthienung.vn/cach-lap-bang-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-theo-mau-b02-dnn.htm
 3. https://amis.misa.vn/21746/lap-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh/
 4. https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/huong-dan-chi-tiet-cach-lap-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh.html
 5. https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/mau-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-moi-nhat-huong-dan-lap-va-trinh-bay-bao-cao-ket-qua-hoat-d-26774.html
 6. https://thcsnguyenthanhson.edu.vn/12-cach-lam-bao-cao-doanh-thu-ban-hang-moi/
 7. https://www.kiotviet.vn/tong-hop-mau-file-excel-quan-ly-ban-hang-don-gian-chinh-xac/
 8. https://www.bravo.com.vn/tin-tuc-chung/chinh-sach-thue-tai-chinh/bang-bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-va-nhung-noi-dung-can-luu-y/
 9. https://ketoan68.com/cach-lap-bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-tren-excel/n309.html
 10. https://m.kiotviet.vn/tai-mien-phi-file-excel-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh
 11. https://nguyenlyketoan.net/tac-dung-va-han-che-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh/
 12. https://accgroup.vn/bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh/
 13. https://taca.edu.vn/cach-lap-bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-trong-mot-not-nhac/
 14. https://taca.edu.vn/phan-tich-bao-cao-doanh-thu-de-quan-tri-doanh-nghiep-hieu-qua/
 15. https://www.meinvoice.vn/tin-tuc/18804/cach-lam-bao-cao-thue/
 16. https://knowledge.sapp.edu.vn/knowledge/m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-ch%E1%BB%89-s%E1%BB%91-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-khi-ph%C3%A2n-t%C3%ADch-b%C3%A1o-c%C3%A1o-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-kinh-doanh
 17. https://excel.webkynang.vn/mau-bao-cao-doanh-thu-tren-excel/
 18. https://lamketoan.edu.vn/huong-dan-cach-lam-bao-cao-tai-chinh-trong-doanh-nghiep.html
 19. https://govalue.vn/bao-cao-tai-chinh/
 20. https://blog.abit.vn/bao-cao-doanh-thu-ban-hang-bang-excel/
 21. https://amis.misa.vn/22994/bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh/

Xem các nội dung hay nhất tại Hướng dẫn do website lagroup.edu.vn biên soạn.

Leave a Comment