Top 27+ cách làm báo cáo tài chính hợp nhất hay nhất

Chia sẻ bài viết cách làm báo cáo tài chính hợp nhất với nội dung hay nhất.

Cách lập Báo cáo tài chính Hợp nhất: 4 bước thực hiện

Cách lập Báo cáo tài chính Hợp nhất: 4 bước thực hiện
Cách lập Báo cáo tài chính Hợp nhất: 4 bước thực hiện

[Mới] Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất – Hóa Đơn Điện Tử MISA [1]

Kết quả các hoạt động kinh doanh của công ty con phải được đưa vào Báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát công ty con và chấm dứt vào ngày công ty mẹ thực sự chấm dứt quyền kiểm soát công ty con. Sau đây, hãy cùng MISA MeInvoice tìm hiểu các thông tin chi tiết liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất, các nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp trong tương lai.

Như vậy, yêu cầu đối với báo cáo tài chính hợp nhất là cần đảm bảo tổng hợp, trình bày kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong kỳ kế toán của một doanh nghiệp một cách toàn diện nhất. Nếu đồng tiền được sử dụng trong Báo cáo tài chính của các công ty con khác với đồng tiền được sử dụng trong Báo cáo tài chính của công ty mẹ thì trước khi hợp nhất Báo cáo tài chính, công ty mẹ phải chuyển đổi toàn bộ Báo cáo tài chính của các công ty con sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ.

[Mới] Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất - Hóa Đơn Điện Tử MISA
[Mới] Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất – Hóa Đơn Điện Tử MISA

14 Hướng Dẫn Cách Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Mới Nhất 04 [2]

Báo cáo tài chính hợp nhất thường sẽ phản ánh tình hình tài chính của bên mua và bên bị mua. Đối tượng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất là tất cả các công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con có thể là sở hữu trực tiếp hoặc sở hữu gián tiếp thông qua một công ty con khác HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Trong khi đó, về yêu cầu đối với Báo cáo tài chính hợp nhất, theo Điều 3, Thông tư 202/2014/TT-BTC, Báo cáo tài chính hợp nhất cần đáp ứng những yêu cầu sau:. Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Hướng cách lập nhanh nhất [11]

14 Hướng Dẫn Cách Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Mới Nhất 04
14 Hướng Dẫn Cách Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Mới Nhất 04

Chi tiết cách làm báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp [3]

Nếu ngày kết thúc kỳ kế toán là khác nhau, công ty con phải lập thêm một bộ Báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất có kỳ kế toán trùng với kỳ kế toán của công ty mẹ. Nguyên tắc chung khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất – Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất được lập để giải thích thêm các thông tin về tài chính và phi tài chính, được căn cứ vào Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và các tài liệu có liên quan trong quá trình hợp nhất Báo cáo tài chính.

Trước khi hợp nhất Báo cáo tài chính, tập đoàn phải chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty con theo phương pháp vốn hóa lãi vay đối với tài sản dở dang. Trên đây là những chia sẻ về cách làm báo cáo tài chính hợp nhất.

Chi tiết cách làm báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp
Chi tiết cách làm báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp

Quy trình 4 bước hợp nhất báo cáo tài chính dễ thực hiện [4]

Báo cáo tài chính hợp nhất thường sẽ phản ánh tình hình tài chính của bên mua và bên bị mua. Đó chính là lý do báo cáo tài chính hợp nhất cho tập đoàn được hình thành. Điều chỉnh cho báo cáo tài chính riêng này trước khi sử dụng để hợp nhất, nếu không có vấn đề gì thì không cần phải điều chỉnh.

Đối với các chỉ tiêu trên vốn chủ sở hữu, chúng ta cần chia làm 2 phần, thứ nhất là đối với nguồn vốn chủ sở hữu, chúng ta chỉ lấy dư vốn chủ sở hữu của công ty mẹ, vì báo cáo tài chính hợp nhất này chỉ phản ánh các phần vốn của các cổ đông của công ty mẹ, chứ không phản ánh vốn của các cổ đông ở công ty con, nên ở đây chúng ta chỉ lấy chỉ tiêu nguồn vốn chủ sở hữu của công ty mẹ. – Bảng tổng hợp thứ hai là tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất: Tổng hợp các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn đồng thời phản ánh tổng ảnh hưởng của các bút toán loại trừ và điều chỉnh khi hợp nhất.

Quy trình 4 bước hợp nhất báo cáo tài chính dễ thực hiện
Quy trình 4 bước hợp nhất báo cáo tài chính dễ thực hiện

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất: Hiểu đúng để tránh “vào lệnh” sai lầm [5]

Sự khác biệt giữa báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất? – Đối với một công ty sở hữu từ một công ty con thì sẽ có cả 2 loại báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất. Khác biệt lớn nhất giữa hai loại báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất nằm ở một số chỉ số mà chỉ có ở báo cáo tài chính hợp nhất như: 1.

Và bước đầu tiên nhà đầu tư cần thiết hiểu những quy tắc cơ bản về báo cáo tài chính ví dụ như “Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất”. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất: Hiểu đúng để tránh “vào lệnh” sai lầm

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất: Hiểu đúng để tránh
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất: Hiểu đúng để tránh “vào lệnh” sai lầm

17 Cách Làm Báo Cáo Hợp Nhất Mới Nhất 04 [6]

Đó chính là lý do báo cáo tài chính hợp nhất cho tập đoàn được hình thành.. Chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS 25 và chuẩn mực kế toán Quốc tế IAS 27 đều yêu cầu Công ty mẹ phải lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó các tài khoản của công ty mẹ và các công ty con được tổng hợp lại và trình bày như một doanh nghiệp hay đơn vị kế toán riêng biệt.. Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo các nguyên tắc kế toán như Báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam “Trình bày báo cáo tài chính” và quy định của các Chuẩn mực kế toán khác có liên quan.

Trong khi đó, về yêu cầu đối với Báo cáo tài chính hợp nhất, theo Điều 3, Thông tư 202/2014/TT-BTC, Báo cáo tài chính hợp nhất cần đáp ứng những yêu cầu sau:. HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

17 Cách Làm Báo Cáo Hợp Nhất Mới Nhất 04
17 Cách Làm Báo Cáo Hợp Nhất Mới Nhất 04

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì, sử dụng cho doanh nghiệp nào [7]

Vậy, báo cáo tài chính hợp nhất là gì, sử dụng cho doanh nghiệp nào?

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì, sử dụng cho doanh nghiệp nào
Báo cáo tài chính hợp nhất là gì, sử dụng cho doanh nghiệp nào

Mua Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất (theo VAS và IFRS) tại Fina book [8]

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất (theo VAS và IFRS)

Mua Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất (theo VAS và IFRS) tại Fina book
Mua Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất (theo VAS và IFRS) tại Fina book

7 cách làm báo cáo tài chính hợp nhất mới nhất 2023 [9]

Các lưu ý khi làm Báo cáo tài chính hợp nhất kế toán cần phải biết Lợi thế thương mại phát sinh trong quá trình hợp nhất kinh doanh không thỏa mãn điều kiện là tài sản cố định vô hình nhưng đủ điều kiện ghi nhận riêng biệt là tài sản trong Báo cáo tài chính hợp nhất do đã được phát sinh và tồn tại trên thị trường thông qua việc doanh nghiệp đã bỏ tiền ra để đầu tư. Báo cáo tài chính hợp nhất phải thể hiện được các thông tin về tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt.

Phần mềm kế toán MISA AMIS gủi bạn đọc 15 nguyên tắc và các lưu ý khi làm Báo cáo tài chính hợp nhất Một số lưu ý khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

7 cách làm báo cáo tài chính hợp nhất mới nhất 2023
7 cách làm báo cáo tài chính hợp nhất mới nhất 2023

Tổng quát về báo cáo tài chính hợp nhất kế toán cần biết [10]

Bổ sung các thông tin phải trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Trình tự và phương pháp chung cách lập báo cáo tài chính hợp nhất (Thông tư 202) Các chỉ tiêu khác biệt trên báo cáo tài chính hợp nhất so với BCTC riêng

– Theo VAS25: “BCTC hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như BCTC của một doanh nghiệp. – Báo cáo tài chính hợp nhất là BCTC của một nhóm các công ty trong đó bao gồm công ty mẹ và các công ty con được trình bày như một thực thể duy nhất

Tổng quát về báo cáo tài chính hợp nhất kế toán cần biết
Tổng quát về báo cáo tài chính hợp nhất kế toán cần biết

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Phương pháp lập BCTC tổng quát [11]

Bản thuyết minh được căn cứ vào Bảng cân đối kế toán hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; và các loại tư liệu khác có liên quan trong quá trình hợp nhất Báo cáo tài chính. Để báo cáo tài chính hợp nhất cung cấp đầy đủ, toàn diện các thông tin tài chính của toàn bộ tập đoàn, cần tiến hành lập BCTC hợp nhất theo trình tự sau: Như vậy, bài viết đã cung cấp đầy đủ các khái niệm, mục đích và phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất hữu ích cho các tập đoàn.

Lập bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất để giải thích thêm các thông tin về tài chính và phi tài chính. Như vậy, báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Khi nào làm BCTC hợp nhất? Ai phải lập BCTC hợp nhất? Bài viết sau sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của bạn và hướng dẫn phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất một cách chỉn chu, chuyên nghiệp nhất.

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Phương pháp lập BCTC tổng quát
Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Phương pháp lập BCTC tổng quát

Trình tự lập báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp – KTĐM [12]

BCTC là những báo cáo tổng hợp nhất phản ánh tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Công ty con phải lập thêm một bộ báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất. Trình tự lập báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp – KTĐM

=>>> Sự khác nhau giữa báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất? Trong nhiều trường hợp, nếu một công ty con của tập đoàn sử dụng các chính sách kế toán khác với chính sách kế toán áp dụng trong các báo cáo tài chính hợp nhất cho các giao dịch và sự kiện cùng loại trong hoàn cảnh tương tự, thì những điều chỉnh thích hợp với các báo cáo tài chính của công ty con đó phải được thực hiện trước khi dùng cho việc lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Trình tự lập báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp - KTĐM
Trình tự lập báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp – KTĐM

Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất [Cập nhật 2022] [13]

Trên đây là Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất 2022 mà ACC muốn giới thiệu đến quý bạn đọc. Công ty mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính hợp nhất năm và công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ phải nộp cho các chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán.

“Báo cáo tài chính hợp nhất năm phải nộp cho chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được công khai trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Quy trình lập báo cáo tài chính hợp nhất được thực hiện theo 4 bước:

Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất [Cập nhật 2022]
Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất [Cập nhật 2022]

Mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 mới nhất [14]

Mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 mới nhất, Hướng dẫn cách làm Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 gồm: Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh Báo cáo tài chính, lưu chuyển tiền tệ.

Mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 mới nhất
Mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 mới nhất

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính trên excel theo TT 133, TT 200 & QĐ 48 năm 2020 mới nhất [15]

Vậy những ưu nhược điểm khi doanh nghiệp duy trì cách thức lập BCTC trên excel và cách lập báo cáo tài chính trên excel theo Thông tư 133, Thông tư 200 và Quyết định 48 năm 2020 mới nhất sẽ như thế nào? Để anh chị dễ hình dung về cách thức thực hiện, MISA có tổng hợp Mẫu Báo cáo tài chính theo TT 133 nhằm hỗ trợ anh chị kế toán dễ dàng thực hiện việc lập báo cáo tài chính trên excel, anh chị quan tâm có thể tải tại đây:

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp đầy đủ báo cáo tài chính theo đúng quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC, 133/2016/TT-BTC và tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo tài chính giúp kế toán làm đúng theo quy định.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính trên excel theo TT 133, TT 200 & QĐ 48 năm 2020 mới nhất
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính trên excel theo TT 133, TT 200 & QĐ 48 năm 2020 mới nhất

QUY TRÌNH HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4 BƯỚC [16]

– Bảng tổng hợp thứ hai là tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất: Tổng hợp các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn đồng thời phản ánh tổng ảnh hưởng của các bút toán loại trừ và điều chỉnh khi hợp nhất. Báo cáo tài chính hợp nhất thường sẽ phản ánh tình hình tài chính của bên mua và bên bị mua. Đó chính là lý do báo cáo tài chính hợp nhất cho tập đoàn được hình thành.

Từ các bút toán trên ta có báo cáo tài chính tiền hợp nhất như sau: Cách đối chiếu tính phù hợp giữa số liệu báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính.

QUY TRÌNH HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4 BƯỚC
QUY TRÌNH HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4 BƯỚC

Báo cáo tài chính là gì? Cách lập và đọc bảng báo cáo tài chính [17]

Hình thức và nội dung trình bày, thời hạn lập, nộp và công khai BCTC tổng hợp được thực hiện theo quy định tại thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán số 21 “trình bày báo cáo tài chính” và chuẩn mực kế toán số 25 “BCTC hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”.

Báo cáo tài chính là gì? Cách lập và đọc bảng báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính là gì? Cách lập và đọc bảng báo cáo tài chính

Các nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính tổng hợp [18]

Báo cáo của các đơn vị kế toán cấp dưới được sử dụng làm căn cứ lập báo cáo tài chính tổng hợp phải được lập cho cùng một kỳ báo cáo với báo cáo tài chính tổng hợp, trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán khác ngày 31/12 thì đơn vị kế toán cấp dưới phải lập và gửi các báo cáo cho mục đích tổng hợp báo cáo theo quy định của Thông tư này.

Các nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính tổng hợp
Các nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính tổng hợp

Trình tự lập báo cáo tài chính hợp nhất [19]

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Trình tự lập báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm những bước nào? Thực hiện ra sao? Tất cả đều được trình bày một cách cụ thể nhất thông qua bài viết sau đây

Trình tự lập báo cáo tài chính hợp nhất
Trình tự lập báo cáo tài chính hợp nhất

Cách làm báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp [20]

Hy vọng có thể hữu ích cho các bạn trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất. Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất được lập để giải thích thêm các thông tin về tài chính và phi tài chính, được căn cứ vào Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và các tài liệu có liên quan trong quá trình hợp nhất Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng biểu mẫu Báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập quy định tại Chế độ kế toán doanh nghiệp và bổ sung các chỉ tiêu như sau:

Trên đây là những chia sẻ về cách làm báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo các nguyên tắc kế toán như Báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam “Trình bày báo cáo tài chính” và quy định của các Chuẩn mực kế toán khác có liên quan.

Cách làm báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp
Cách làm báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp

Biểu mẫu Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo Thông tư 200 [21]

+ Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập Báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

Biểu mẫu Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo Thông tư 200
Biểu mẫu Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo Thông tư 200

Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200 [22]

Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh Báo cáo tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200
Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200

5 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT [23]

Loại trừ các nghiệp vụ nội bộ là giai đoạn thứ 3 của quá trình hợp nhất báo cáo tài chính. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại báo cáo trên nằm ở 2 chỉ số mà chỉ tồn tại ở báo cáo tài chính hợp nhất, đó chính là lợi thế thương mại ở phần tài sản và lợi ích của cổ đông thiểu số ở phần nguồn vốn. Căn cứ theo Điều 10, Thông tư 202/2014/TT-BTC quy định những nguyên tắc chung khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất thì có 16 nguyên tắc lập BCTC hợp nhất.

Thấu hiểu điều này, TACA tâm huyết mang đến Khóa học “Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất” nhằm trang bị, cập nhật cho học viên các kiến thức và kỹ năng về quy trình, phương pháp và quy định hiện hành về việc lập BCTC tập đoàn. Mặc dù quy định hợp nhất có hiệu lực được gần 10 năm, nhưng phòng tài chính nói chung và kế toán nói riêng, mỗi khi thực hiện trên Báo cáo tái chính Hợp nhất tổng vẫn gặp 4 vấn đề phổ biến sau:

5 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
5 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT LÀ GÌ? HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT [24]

Để thực hiện lập báo cáo tài chính hợp nhất, cần thực hiện theo trình tự dưới đây: – Bước 4: Tổng hợp, trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. FTS ERP cho phép hợp nhất báo cáo tài chính của các đơn vị con trong cùng hệ thống FTS và cả các đơn vị ngoài hệ thống FTS (đơn vị không sử dụng phần mềm FTS).

– Bản thuyết minh BCTC nhất được lập để giải thích thêm các thông tin về tài chính và phi tài chính, được căn cứ vào Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và các tài liệu có liên quan trong quá trình hợp nhất Báo cáo tài chính. Báo cáo hợp nhất tài chính cuối cùng được thực hiện bằng việc cộng nganh báo cáo hợp nhất tài chính của các đơn vị con trong hệ thống và báo cáo tài chính của đơn vị con ngoài hệ thống.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT LÀ GÌ? HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT LÀ GÌ? HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính – Tất Tần Tật Thông Tin Cần Biết [25]

Kế Toán Lê Ánh xin chia sẻ đến các bạn bài viết về thuyết minh báo cáo tài chính, bài viết sẽ giúp các bạn hiểu được thuyết minh báo cáo tài chính là gì? Ý nghĩa, hướng dẫn cách lập thuyết minh báo cáo tài chính và các mẫu theo quy định mới nhất Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh Báo cáo tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

– Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; Báo cáo tài chính để xác định tổn thất (Báo cáo tài chính hợp nhất hay Báo cáo tài chính riêng của đơn vị được đầu tư);

Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính - Tất Tần Tật Thông Tin Cần Biết
Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính – Tất Tần Tật Thông Tin Cần Biết

Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất [26]

Các lưu ý khi làm Báo cáo tài chính hợp nhất kế toán cần phải biết , Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất b) Trường hợp công ty con không thể sử dụng cùng một chính sách kế toán với chính sách chung của tập đoàn thì trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất phải trình bày rõ về các khoản mục đã được ghi nhận và trình bày theo các chính sách kế toán khác nhau và phải thuyết minh rõ các chính sách kế toán khác đó. Công ty mẹ không được loại trừ khỏi Báo cáo tài chính hợp nhất đối với:

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo các nguyên tắc kế toán như BCTC của doanh nghiệp độc lập theo qui định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam “Trình bày báo cáo tài chính” và qui định của các Chuẩn mực kế toán khác có liên quan. Bản thuyết minh BCTC nhất được lập để giải thích thêm các thông tin về tài chính và phi tài chính, được căn cứ vào Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và các tài liệu có liên quan trong quá trình hợp nhất Báo cáo tài chính.

Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất
Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất

Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính [27]

Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính là trình bày quy trình, thứ tự để hợp nhất một báo cáo tài chính.

Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính
Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính

Nguồn bài viết tham khảo

 1. https://www.meinvoice.vn/tin-tuc/18732/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-la-gi/
 2. https://thcsnguyenthanhson.edu.vn/14-huong-dan-cach-lap-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-moi-nhat/
 3. https://ketoanviethung.vn/chi-tiet-cach-lam-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-trong-doanh-nghiep.html
 4. https://simba.vn/quy-trinh-4-buoc-hop-nhat-bao-cao-tai-chinh-de-thuc-hien.html
 5. https://cafef.vn/bao-cao-tai-chinh-rieng-le-va-hop-nhat-hieu-dung-de-tranh-vao-lenh-sai-lam-20190307140104695.chn
 6. https://thcsnguyenthanhson.edu.vn/17-cach-lam-bao-cao-hop-nhat-moi-nhat/
 7. https://lamketoan.vn/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-la-gi-su-dung-cho-doanh-nghiep-nao.html
 8. https://tiki.vn/huong-dan-lap-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-theo-vas-va-ifrs-p31568245.html
 9. https://sgkphattriennangluc.vn/7-cach-lam-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-moi-nhat/
 10. https://lamketoan.edu.vn/tong-quat-ve-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-ke-toan-can-biet.html
 11. https://simerp.io/blog/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat/
 12. https://ketoanducminh.edu.vn/tin-tuc/77/4687/Trinh-tu-lap-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-trong-doanh-nghiep—KTDM.html
 13. https://accgroup.vn/cach-lap-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat/
 14. https://ketoanthienung.net/mau-bao-cao-tai-chinh-theo-thong-tu-133-moi-nhat.htm
 15. https://sme.misa.vn/217260/huong-dan-lap-bao-cao-tai-chinh-tren-excel-theo-tt-133-tt-200-qd-48-nam-2020-moi-nhat/
 16. https://taca.edu.vn/quy-trinh-hop-nhat-bao-cao-tai-chinh-4-buoc/
 17. https://timsen.vn/bao-cao-tai-chinh/
 18. https://chuatribenhtri.net/cac-nguyen-tac-khi-lap-bao-cao-tai-chinh-tong-hop/
 19. https://thuevinatax.com/trinh-tu-lap-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-trong-doanh-nghiep/
 20. https://ketoanhttp.com/cach-lam-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-trong-doanh-nghiep.html
 21. https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/bieu-mau/41877/bieu-mau-bao-cao-tai-chinh-doanh-nghiep-theo-thong-tu-200
 22. https://ketoanthienung.net/cach-lap-ban-thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh.htm
 23. https://taca.edu.vn/5-dieu-can-biet-ve-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat/
 24. https://fts.com.vn/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-la-gi-huong-dan-cach-lap-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat/
 25. https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh.html
 26. https://caf-global.com/cach-lap-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat/
 27. https://ytho.com.vn/blogs/kien-thuc/trinh-tu-hop-nhat-bao-cao-tai-chinh

Xem các nội dung hay nhất tại Hướng dẫn do website lagroup.edu.vn biên soạn.

Leave a Comment